Bezpieczne Wakacje 2019::POWER::Lokalny Ośrodek Wiedza Edukacja

Regulamin rekrutacji

fe_wer_poziomkolor01.jpg [200x92]                                                                                                                               efs_eu.jpg [300x111]                                                               

                                    

 

                                      REGULAMIN  REKRUTACJI

                                    

           Nr umowy POWERSE-2016-1-PL01-KA101-025848  projekt    

   MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA KADRY PUBLICZNEJ SZKOŁY    

              PODSTAWOWEJ W KRZESZOWIE GÓRNYM

 

                                                           § 1

                                            Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników  oraz zasady uczestnictwa  w projekcie MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA KADRY PSP W KRZESZOWIE GÓRNYM.

 

2. Projekt został przygotowany w celu umożliwienia kadrze PSP w Krzeszowie Górnym doskonalenia kompetencji zawodowych poprzez szkolenia i doświadczenia w wymiarze międzynarodowym. Projekt międzynarodowego szkolenia umożliwi uczestnikom praktyczne wykorzystanie w rozwoju zawodowym i osobistym zdobytej wiedzy i umiejętności, zwiększy motywację do samodoskonalenia zawodowego oraz przyczyni się do podwyższenia aspiracji zawodowych i osobistych.

 

3. Udział w projekcie ma na celu:

- podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników projektu,

- odbycie 10 dniowego kursu szkoleniowego „Kształtowanie kompetencji kluczowych w szkole”.

 

4. Rezultatami projektu będą rozwój zawodowy i osobisty  uczestników projektu, adaptacja najlepszych  praktyk oraz transfer wiedzy.

 

 

                                                            § 2

 

                              Warunki uczestnictwa w projekcie

 

1. Uczestnikami projektu mogą być osoby zatrudnione w PSP w Krzeszowie Górnym  wybrani spośród  zatrudnionych nauczycieli,  którzy:

- mają motywację do podnoszenia kwalifikacji;

- są zaangażowani w pracę na rzecz szkoły oraz realizację projektów szkolnych, współpracę szkoły z instytucjami zewnętrznymi, organizację dodatkowych przedsięwzięć na rzecz uczniów;

- chcą wdrażać w pracy nabyte w czasie szkolenia umiejętności;

- deklarują aktywne włączanie się w upowszechnianie efektów szkolenia;

 

2. W celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy wypełnić i własnoręcznie

podpisać „Formularz aplikacyjny”, zawierający 4 kryteria wyboru za maksymalnie 25  pkt. każde; a następnie przekazać go do  Komisji Rekrutacyjnej.

 

         Termin składania zgłoszeń upływa 23.11.2016 roku.

 

 

                                                        § 3

                          Szczegółowa procedura rekrutacji

 

 

1. Organizację procesu rekrutacji przeprowadzi koordynator projektu, rekrutację

przeprowadzi trzy osobowa komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

 

2. Rekrutacja uczestników będzie prowadzona w terminie od 17.11.2016 r. do 23.11.2016r.

 

3. Rekrutację właściwą poprzedzą działania informacyjno-promocyjne w postaci

informacji zamieszczanych na tablicy ogłoszeń w szkole w pokoju nauczycielskim, a także poprzez informację przekazywaną w trakcie spotkań bezpośrednich z potencjalnymi uczestnikami  projektu w zespołach.

 

4. W trakcie rekrutacji zapewniony zostanie równy dostęp do uczestnictwa w projekcie nauczycieli PSP w Krzeszowie Górnym, którzy kwalifikują się do objęcia wsparciem.

 

5. Rekrutacja do projektu odbędzie się w następujących etapach:

a) Powołanie przez Dyrektora  PSP w Krzeszowie Górnym komisji rekrutacyjnej.

b) Poinformowanie potencjalnych uczestników o założeniach projektu oraz warunkach udziału:

- zorganizowanie spotkania informacyjnego dla potencjalnych uczestników projektu,

c) Przeprowadzenie rekrutacji:

- przyjmowanie i weryfikacja formalna formularzy zgłoszeniowych,

– koordynator projektu,

- kwalifikacja uczestników projektu zgodnie z ustalonymi kryteriami wyboru,

- komisja rekrutacyjna.

 

6. Komisja Rekrutacyjna wybierze osoby, które w największym stopniu spełniają kryteria uczestnictwa:

- motywacja do podnoszenia kwalifikacji (0-5 pkt.),

- zaangażowanie w życie szkoły oraz realizację projektów szkolnych, (współpraca szkoły z instytucjami zewnętrznymi, organizacja dodatkowych przedsięwzięć na rzecz uczniów, organizacja i udział w konkursach, turnieje) (0 -10 pkt.),

- chęć wdrażania w pracy nabytych w czasie szkolenia umiejętności i upowszechnianie efektów szkolenia (0-10 pkt.).

 

7. W przypadku, kiedy kilka osób spełnia te same kryteria selekcji, decyduje kolejność  zgłoszeń.

- stworzenie listy uczestników szkolenia zagranicznego,

- stworzenie listy rezerwowej kandydatów, którzy spełniają wymogi uczestnictwa w projekcie i będą kwalifikowani w przypadku rezygnacji osób z listy uczestników wymiany doświadczeń.

 

8. Poinformowanie kandydatów o wynikach naboru nastąpi w dniu 25.11.2016r.

 

9. Do 29.11.2016 r. każdy kandydat ma prawo odwołać się od decyzji Komisji rekrutacyjnej. Komisja rekrutacyjna ma obowiązek rozpatrzenia każdego odwołania w ciągu dwóch dni ( tj. do 31.11.2016 r.) i w przypadku decyzji pozytywnej – zmiany wyników rekrutacji.

 

                                                           4  §

 

                                           Warunki uczestnictwa

 

1. Podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie z wybranymi beneficjentami.

2. Zawarcie z uczestnikami projektu umowy o odbyciu szkolenia wyjazdowego

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

3. Uczestnikiem projektu zostaje osoba, która została zakwalifikowana              do uczestnictwa w projekcie przez komisję rekrutacyjną i podpisała deklarację uczestnictwa w projekcie (zał. nr 2).

4. Przed wyjazdem osoba zakwalifikowana podpisuje Umowę. Odmowa jej podpisania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.

5. Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie jest możliwa bez konsekwencji, przed podpisaniem umowy  o odbycie wyjazdu szkoleniowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

6. W przypadku rezygnacji uczestników z udziału w projekcie dopuszcza się możliwość rekrutacji z listy rezerwowej poza ustalonymi wyżej terminami rekrutacji, z zachowaniem terminów realizacji pozostałych działań.

 

7. Każda zakwalifikowana osoba zobowiązana jest w ramach zaplanowanych działań projektowych do wzięcia udziału w przygotowaniu językowo-kulturowym.

 

                                                             § 5

                                                Przedmiot projektu

 

Przedmiotem projektu jest organizacja wyjazdu do następującej instytucji przyjmującej:

 

                                                                 § 6

                 Sposób organizacji wyjazdów zagranicznych

 

1. W projekcie weźmie udział  6 osób.

 

2. Wizyta zagraniczna będzie trwała dziesięć dni (dwa dni przeznaczone na podróż).

 

3. W ramach budżetu projektu uczestnicy mają zapewnione środki finansowe na odbycie szkolenia wyjazdowego (podróż, zakwaterowanie, wyżywienie).

 

4. Planuje się przeprowadzenie szkoleń zagranicznych od 03.07.2017 r. do 14.07.2017 r. Daty realizacji wizyt zagranicznych uzależnione będą od organizacji roku szkolnego oraz od dostępności biletów lotniczych i mogą ulec zmianie.

 

                                                    § 7

                              Postanowienia końcowe

 

1. Szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie zostaną określone w Umowie. Wzór umowy zostanie udostępniony na stronie internetowej szkoły.

 

2. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 1587 93106

 

3. Szczegółowe informacje o Programie: https://www.power.gov.pl/

 

Załączniki do regulaminu rekrutacji:

- załącznik nr 1: wzór „Formularza zgłoszeniowego”

- załącznik nr 2: wzór „Deklaracji uczestnictwa”