Bezpieczne Wakacje 2019::POWER::Lokalny Ośrodek Wiedza Edukacja

formularz rekrutacyjny

power_2016.jpg [690x155] 

                         

                                       FORMULARZ  REKRUTACYJNY

            Dla kandydata  na Uczestnika mobilności zagranicznej

  w ramach Projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”

                    Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

        współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

                 

Mobilność  realizowana w ramach projektu „Bliżej Europy” dla nauczycieli  

                zatrudnionych w PSP w Krzeszowie Górnym

 

1.Dane  kontaktowe

IMIĘ

 

NAZWISKO

 

PESEL

 

ADRES ZAMIESZKANIA

POWIAT

WOJEWÓDZTWO

 

TELEFON KONTAKTOWY

 

ADRES E-MAIL

 

PEŁNA NAZWA INSTYTUCJI

 

ADRES

 

TELEFON/FAX

 

ADRES E-MAIL

 

 

2.Kryteria rekrutacji

 

KRYTERIA FORMALNE

TAK/NIE

złożenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów, w tym oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

osobowych

 

 

zatrudnienie w PSP w Krzeszowie Górnym na stanowisku nauczyciela  przedmiotów ogólnych

 

 

deklaracja promocji i szerzenia rezultatów projektu na stronie

internetowej szkoły

deklaracja aktywnego udziału w upowszechnianiu projektu

 

deklaracja aktywnego udziału w wyjeździe szkoleniowym

 

 

KRYTERIA

PKT

motywacja udziału w projekcie, w tym motywacja podnoszenia kwalifikacji. Krótki opis (max. 3 zdania)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły oraz realizację projektów szkolnych, współpracę szkoły z instytucjami zewnętrznymi, organizację dodatkowych  przedsięwzięć na rzecz uczniów (krótki opis).

 

 

deklaracja aktywnego włączania się w upowszechnianie efektów szkolenia. Krótki opis (max. 4 zdania)

 

 

 

 

 

 

znajomość języka angielskiego. Krótki opis (max. 3 zdania)

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

    

 

       Oświadczam, że dane zawarte w ankiecie rekrutacyjnej są prawdziwe.

 Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.97, Dz. U. z 2002 r. Nr 101,poz. 926, z  późniejszymi zmianami, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji przez PSP w Krzeszowie Górnym.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o projekcie drogą elektroniczną na podane w trakcie rejestracji konto e-mail w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204).

 

 

              Miejscowość, data                           Podpis Kandydata/Kandydatki

 

 

 

 

 

 

                                     

                                      Wypełnia  komisja  rekrutacyjna

 

 

  Na podstawie informacji zawartych w ankiecie rekrutacyjnej stwierdzam, że Kandydat kwalifikuje się/ nie kwalifikuje się do   udziału w mobilności.

 

 

 

Miejscowość, data                             Podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej